Xuebing Wang

Urumqi, Xinjiang, China

Biography

Wang Xuebing (Chinese: 王学兵 , born 6 September 1971) is a Chinese actor.

Movies